Digitální ekonomika

Vliv digitální ekonomiky na průmysl je označován za čtvrtou průmyslovou revoluci. V ČR bude mít zásadní dopady na trh, neboť přes 32% HDP tvoří průmysl, který je digitální ekonomikou zásadně ovlivňován.

  • Digitální ekonomika se dnes podílí cca 4 % na hrubé přidané hodnotě ČR a dalších cca 9 % hodnoty přidává v dalších odvětvích.
  • Ve výdajích podnikatelského sektoru na vědu a výzkum v ČR je digitální ekonomika na prvním místě s 18,86 % z celkových výdajů v podnikatelském sektoru, což je 9,981 mld. Kč (údaje za rok 2014).
  • V tomto čísle není zohledněn fakt, že v evropském průměru mají informační a komunikační technologie významný podíl na celkové přidané hodnotě v odvětvích jako jsou automobily (25 %), domácí spotřebiče (41 %) nebo zdravotnictví a lékařství (33 %).
  • Specifikem digitální ekonomiky je zejména výrazně vyšší podíl mikropodniků. Např. v roce 2012 byl počet podniků v IT z 99,12 % v malých podnicích (0-49 zaměstnanců).
  • V oblasti IT služeb působilo v ČR v roce 2012 pouze 38 podniků s více než 250 zaměstnanci, což bylo 0,14 % z celkového počtu subjektů v daném segmentu.
  • Např. v roce 2012 byl počet podniků v IT z 99,12 % v malých podnicích (0-49 zaměstnanců).

Stát by měl vytvářet dobré podmínky pro rozvoj digitální ekonomiky. Zatím nejsou nově vznikající průmysly v očích státu zcela akceptovány jako svébytné průmyslové sektory a nemají své politiky (strategie), nejsou nijak uvedeny v kompetenčním zákoně. Navíc se velmi rychle vyvíjejí a proměňují, a proto je jejich sledování, pochopení a možná smysluplná regulace velmi náročná a vyžaduje dokonalou znalost tohoto sektoru. Proto se Institut pro digitální ekonomiku zabývá digitální ekonomikou jako průmyslovým sektorem, publikuje analýzy a studie, iniciuje odbornou diskusi mezi podniky na jedné straně a státními institucemi na straně druhé. Institut šíří osvětu o potřebách a potenciálu rozvoje tohoto mladého a pro budoucnost ČR důležitého průmyslového odvětví.

Studie - Potenciál digitální ekonomiky a kulturních a kreativních průmyslů pro další rozvoj a konkurenceschopnost České republiky.

Iniciativy Digital Single Market

Největší vliv na digitální sektor v ČR bude mít 16 iniciativ Digital Single Market, které Evropská komise iniciovala v květnu 2015, a které chce mít ve stádiu podkladu k předložení dalším evropským institucím do konce roku 2016.

Pilíř I.

1. Nařízení o přeshraniční přenositelnosti on-line služeb, poskytujících obsah

Cíl

Regulace řeší usnadnění přeshraničních služeb e-commerce a lepší ochranu spotřebitele při on-line nákupu. Regulace dopadne zejména na e-commerce a digitální obsah (internetové obchody, obsahové portály, mediální domy, televize…).

Riziko

Riziko regulace spočívá v tom, že je zaměřena především na spotřebitele a jejich práva, což může být ve finální podobě svazující pro podnikatelský sektor.

Příležitost

Příležitostí pro podnikatelský sektor je možnost usnadnění prodeje do ostatních členských států EU.

2. Změna regulace ochrany spotřebitele

Cíl

Cílem regulace je rychlejší posílení ochrany spotřebitele. Regulace dopadne na celý digitální sektor. Jedná se o revizi nařízení o spolupráci při ochraně spotřebitele.

Riziko

Rizikem je ještě větší utažení předpisů, ke kterému obvykle dochází v nové verzi při revizi nařízení.

3. Doručování balíků

Cíl

Cílem regulace je efektivnější a dostupnější doručování balíků. Regulace dopadne zejména na e-commerce, tedy internetové obchody. Jde mimo jiné o zlevnění služeb a jejich dostupnost, aby internetové obchody mohly lépe prodávat a doručovat.

4. Geoblocking

Cíl

Cílem regulace je ukončit praktiky, využívané firmami z komerčních důvodů, kdy je spotřebiteli odmítnut přístup na stránky poskytovatele služby na základě místa pobytu spotřebitele. To Komise považuje za diskriminační jednání. Regulace dopadne na sektor e-commerce a služeb (např. pronájem aut), poskytovaných ve více státech, přičemž se platí různé ceny v různých zemích. Týká se však i přístupu k digitálnímu obsahu, nabídce médií apod.

Riziko

Rizika pro podnikatelský sektor jsou vysoká, protože Evropská komise je výrazně pro spotřebitelská.

5. Prošetřování antimonopolního chování a dodržování hospodářské soutěže

Cíl

Cílem regulace je určit potenciální rizika a hrozby v oblasti hospodářské soutěže, které mohou mít dopad na trh e-commerce v Evropské unii. Dopadne na celý digitální sektor.

Riziko

Rizika jsou zejména pro nadnárodní firmy, často původem z USA, ale mohou se týkat všech, kteří mají/mohou mít z jakéhokoliv ohledu dominantní postavení na trhu.

6. Nový copyright

Cíl

Cílem regulace je snižování rozdílů mezi režimy autorských práv v jednotlivých členských státech a větší soulad na úrovni EU, umožnění širšího přístupu ke kulturním dílům napříč EU. Regulace dopadne na digitální obsah (televize, internetové televize, audiovizuální obsah na internetu), ale např. i na on-line zprostředkovatele.

Riziko

Rizika regulace se týkají autorských práv a otázky jejich nákladů. Pokud si uživatel zakoupí audiovizuální obsah ve své členské zemi, měl by mít možnost sledovat stejnou věc i při cestovaní po EU bez ohledu na to, zda poskytovatel služby má jiný režim pro každou členskou zemi.

7. Směrnice o satelitních a kabelových službách

Cíl

Jedná se o revizi směrnice se záměrem zjistit, zda její rozsah nepotřebuje rozšířit o služby on-line přenosu. Regulace dopadne zejména na klasické i digitální televize.

8. Sladění režimu DPH

Cíl

Cílem regulace je snížit administrativní zátěž, které podniky čelí kvůli různým režimům DPH v různých členských státech. Regulace dopadne na celý segment e-commerce, tedy na všechny on-line prodejce zboží.

Riziko

Rizika regulace se týkají případů, kdybychom např. v ČR měli nižší DPH u určitých služeb než jinde v EU.

Příležitost

Příležitostí regulace je zjednodušení registrace a platby DPH.

Pilíř II.

9. Telekomunikační pravidla

Cíl

Cílem regulace je efektivnější koordinace na úrovni EU, stejná telekomunikační pravidla pro všechny ve všech zemích EU. Regulace dopadne zejména na mobilní operátory.

Riziko

Rizikem regulace je velká svázanost pravidly.

10. Rámec pro audiovizuální média

Cíl

Regulace se týká šíření audiovizuálního obsahu, zejména pak otázky technologické neutrality. Zatím se diskutuje pouze dopad na televizní vysílání a služby on-demand. Nicméně jednou z variant je dopad regulace i na internetové portály, které nabízejí obsah, generovaný uživateli nebo na telekomunikační operátory. Regulace opadne na televize a patrně i na poskytovatele obsahu na internetu a telekomunikační operátory.

Riziko

Rizika regulace se váží k vyšší ochraně spotřebitele, tedy např. k přísnějším pravidlům pro reklamu.

Další materiály

Working paper k síťové neutralitě
11. Online platformy

Cíl

Cílem regulace je komplexní analýza fungování on-line platforem, vyřešení problému netransparentnosti vyhledávaných výsledků, politika cenotvorby, vztah mezi platformami a poskytovateli nebo propagace vlastních služeb versus služeb konkurence. Regulace dopadne na vyhledávače, sociální média, obchody s aplikacemi apod.

Riziko

Rizika regulace se týkají možnosti vzniku velmi striktně nastavené legislativy pro pravidla hospodářské soutěže.

Další materiály

Working paper k soutěži na internetu
12. Ochrana osobních údajů

Cíl

Cílem regulace je posílit zabezpečení a důvěru v digitální služby, zejména z hlediska zacházení s osobními údaji (regulace je velmi zaměřena na potřeby spotřebitele). Regulace dopadne prakticky na všechny podniky, kterým se někdo nějak registruje kvůli jejich službám.

Riziko

Rizikem regulace jsou nová pravidla pro ochranu dat, velmi striktní pro firmy, a dále revize směrnice o e-Soukromí.

Další materiály

Working paper k ochraně osobních údajů
13. Kybernetická bezpečnost

Cíl

Regulace se týká partnerství s průmyslem v oblasti technologií a řešení pro zabezpečení sítí. Regulace dopadne na celý digitální sektor.

Příležitost

Regulace skýtá příležitost pro technologické domy, které se kybernetickou bezpečností zabývají.

Pilíř III.

14. Evropský cloud

Cíl

Cílem regulace je navrhnout evropskou iniciativu pro volný pohyb údajů a dat v rámci EU. Regulace se bude týkat celého digitálního sektoru. Spíše než rizika jsou v evropském cloudu příležitosti.

15. Interoperabilita

Cíl

Cílem regulace je definovat priority pro určení norem a interoperability v klíčových oblastech pro Digital Single Market. Regulace dopadne např. na segment e-health, plánování dopravy, energie, aj. Regulace nabízí řadu příležitostí.

16. Skills and e-Government

Cíl

Cílem regulace je inkluzivní digitální společnost, ve které spotřebitelé mají ty správné dovednosti pro vyhodnocení příležitostí na internetu a zlepšení možností např. najít práci. Regulace se dotýká spíše vládních organizací.

NOVINKY