18. prosinec 2013 / IDE

Veřejná data

V České republice nejsou v vyřešeny právní ani technické otázky poskytování veřejných databází pro komerční užití, což brzdí rozvoj na poli digitální ekonomiky. A to přesto, že Česká republika již v roce 2006 měla začít uvádět do života směrnici Evropské komise, která poskytování veřejných dat nařizuje. Kamenem úrazu je chybějící věcná diskuse mezi státní správou a zejména soukromým sektorem o tom, jak implementace dané směrnice smysluplně a technicky a právně správně dosáhnout a také nechuť měnit některá dříve nastavená řešení.

Veřejná data jsou významným tématem Evropské komise. V České republice řeší poskytování veřejných dat zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Tento zákon byl v roce 2006 novelizován zákonem č. 61/2006 Sb. který s účinností od 23. 3. 2006 zavedl do zákona zvláštní regulaci poskytování databází v souvislosti s tím, že rovněž databáze veřejnoprávní povahy požívají autorskoprávní ochrany. Důvodem novelizace zákony byly rovněž požadavky vyplývající ze směrnice Rady a EP č. 2003/98/ES ze dne 17. listopadu 2003 o opakovaném použití informací veřejného sektoru, která se týká i komerčního užití databází pořizovaných veřejným sektorem a musela být v ČR implementována.

V oblasti problematiky veřejných dat nám můžete pomoci:

- podporou série pracovních seminářů na téma problematiky veřejných dat v ČR, související legislativy stávající a budoucí a tvorby návrhů na řešení zpřístupnění veřejných dat podnikům,

- podporou série přednášek se zahraničními speakery o pojetí práce s veřejnými daty v jiných státech EU, které jsou v této oblasti dále než ČR.

Digitální ekonomika
Evropská unie